Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy

 

 

 

 

Apostolat Maryjny

30-grudnia-2020

Nasze spotkania odbywają się w każdą ostania środę miesiąca. O godz. 18.00 wspólny Różaniec św., o godz. 18.30 Msza św. a następnie spotkanie formacyjne w Sali Bł. Jana Pawła II, ul. Ks. P. Skargi 10/2 (domofon nr 2). Liderem Stowarzyszenia jest Żaneta Wankiewicz, zastępcą Zofia Olechnowicz a skarbnikiem Grażyna Oleś.

Trochę z historii:


Dnia 27 listopada 1830 r. Niepokalana Dziewica objawiła się św. Katarzynie Laboure i poleciła jej przygotować medalik, którego wzór ukazała. Obiecała przy tym, że wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką. Czciciele Niepokalanej Cudownego Medalika, których na całym świecie istnieje ponad 10 milionów, skupiają się i działają w stowarzyszeniu Cudownego Medalika. Krótka historia tego Stowarzyszenia jest zamieszczona na końcu.

 CUDOWNY MEDALIK

Cudowny Medalik stanowi pokłosie objawień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 r. w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ul. du Bac w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas nowicjuszce Zgromadzenia, siostrze Katarzynie Laboure (1806-1876), powierzając jej m. in. misję wybicia medalika. Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i w krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działania, wielu uzdrowień i nawróceń - stąd zaczęto go nazywać cudownym. Objawienie, zwłaszcza umieszczona na awersie inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy przyczyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku, przez bł. Piusa IX, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny.

1. Objawienia na ul. du Bac

Trzykrotne zjawienie się Najświętszej Panny w 1830 r. nastąpiło po długiej przerwie w objawieniach maryjnych, trwającej ok. 150 lat. Zapoczątkowało ich nową serię. Według słów s. Katarzyny objawienie w kaplicy Sióstr Miłosierdzia stanowi źródło dla kolejnych, które w swej treści, zwłaszcza w Lourdes i Fatimie, nawiązują wprost do tego pierwszego. Żadne objawienie maryjne nie wniosło do życia Kościoła treści porównywalnych z przesłaniem Cudownego Medalika; kolejne są dopełnieniem objawienia w kaplicy przy ul. du Bac.
Pierwsze objawienie miało miejsce w nocy z 18 na 19 lipca 1830 r. Najświętsza Panna wybrała na początek tych wydarzeń uroczystość św. Wincentego a Paulo, która wówczas przypadała w lipcu. Wybór dnia nie wydaje się przypadkowy: Maryja wyznała siostrze Katarzynie, że szczególnie bliskie Jej sercu są oba Zgromadzenia św. Wincentego: Sióstr Miłosierdzia i Księży Misjonarzy, które przyczynią się do rozkrzewienia wiary w świecie. Z tego, co zapisała wizjonerka wynika, że bardzo miła sercu Maryi jest misja głoszenia dobrej nowiny ubogim, co stanowiło istotę misji jej Syna (por. Łk 4, 18a) i co stanowi również posłannictwo Rodziny Wincentyńskiej. Podczas dwugodzinnej nocnej rozmowy Najświętsza Panna zachęcała, aby powrócić do pierwotnej gorliwości w obu Zgromadzeniach i zapowiedziała s. Katarzynie, że będzie musiała znieść wiele przeciwności. W chwilach trudnych ma przychodzić do stóp ołtarza i tam powierzać wszystkie sprawy Jej Synowi. Drugie zjawienie się Niepokalanej miało miejsce 27 listopada (trzecie, grudniowe, było powtórzeniem listopadowego) podczas wieczornej modlitwy w tej samej kaplicy. W pierwszym momencie s. Katarzyna ujrzała Niepokalaną stojącą na białej półkuli, ubraną w białą suknię i biały welon, opadający z obu stron do jej stóp (błękitno srebrzysty płaszcz dodał spowiednik s. Katarzyny). W dłoniach, na wysokości piersi, trzymała złoty glob z małym krzyżem na jego szczycie, ., symbolizujący odkupioną ludzkość. Maryja miała wzrok skierowany ku górze, a unosząc nieco kulę ziemską trwała na modlitwie do Syna. W pewnym momencie na Jej palcach pojawiły się pierścienie, z których zaczęły wychodzić promienie światła (symbol Bożych łask), opromieniając trzymany w dłoniach glob. Wizja Niepokalanej z globem w dłoniach stanowi serce wszystkich trzech objawień i ich podstawowe przesłanie: Maryja, Boża Rodzicielka i Niepokalanie Poczęta, wstawia się u Syna za grzeszną ludzkością i wyprasza dla niej łaski. Łaski te są wysłużone przez Syna, a w ich rozdawnictwie uczestniczy Jego Matka. Objawienie podkreśla to wyraźnie w symbolice pierścieni (skarbiec Bożych łask), które zostają dane Maryi: to z nich, nie bezpośrednio z Jej rąk, wychodzą promienie światła. Wstawiennicza modlitwa Niepokalanej za światem, zwłaszcza za grzesznikami, jest tym, co szczególnie leżało na sercu św. Wincentemu a Paulo, czyli troską o zbawienie dusz. W odpowiedzi na wezwanie Najświętszej Panny i w duchu Zgromadzenia, s. Katarzyna otaczała szczególną opieką, poprzez posługiwanie i modlitwę, tych, którzy odwrócili się od Boga. W ten sposób włączyła się we wstawienniczą modlitwę Maryi za światem. Zachęcała też do tego współsiostry i zalecała szczególnie, oprócz posługi i wyrzeczeń, odmawianie inwokacji: O Maryjo bez grzechu poczęta... i modlitwy różańcowej. Wizja z globem w dłoniach przeszła następnie w obraz awersu i rewersu Medalika. Cała wizja oraz jej przesłanie zostały przełożone na język kultu, przekazane w formie medalika ku pouczeniu i zbudowaniu ludu Bożego. Przesłanie wizji Maryi z globem ziemskim w dłoniach zawiera się obecnie na jego obydwu stronach. Siostra Katarzyna usłyszała wówczas polecenie wybicia medalika według ujrzanego wzoru, jak również zapewnienie o szczególnych łaskach dla tych, którzy będą go nosili z wiarą i odmawiali inwokację.

2. Symbolika Cudownego Medalika

Awers Medalika przedstawia Najświętszą Pannę jako Niepokalanie Poczętą, czyli wolną od wszelkiej zmazy grzechu. Kula ziemska, trzymana pierwotnie przez Maryję w dłoniach, zmieniła swą pozycję i znalazła się na awersie pod Jej stopami. Niepokalana została przedstawiona jako uczestnicząca w naszych zmaganiach ze złem (miażdżenie głowy węża) i wspomagająca nas w drodze do pełnego zjednoczenia ze swym Synem (obraz łask w promieniach światła). Awers Medalika wiąże temat obdarowywania łaskami z tematem zwycięstwa nad złem w graficznym zestawieniu obu motywów: wąż na powierzchni ziemi i kierujące się w jej stronę promienie. Zwycięstwo nad złem dokonuje się dzięki Bożej łasce. W wypraszaniu i rozdawnictwie łask Niepokalana pełni szczególną rolę, którą wyraża inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Na rewers Medalika składają się trzy motywy: zranione serca Jezusa i Maryi, ponad nimi litera „M" z małym krzyżem na podstawie oraz wieniec z dwunastu gwiazd. Litera „M" ze splecionym z nią małym krzyżem na podstawie - to symboliczne przedstawienie Niepokalanej z wizji z globem ziemskim w dłoniach. Krzyż na podstawie, która jest szersza od jego ramion, wyobraża krzyż stojący na ziemi, czyli kulę ziemską, jaką we wspomnianej wizji Maryja trzyma w dłoniach. Gest trzymania w dłoniach globu wyobraża splecenie krzyża na podstawie z literą „M". U podstawy tego symbolu znajdują się dwa zranione serca, Jezusa i Jego Matki, ponieważ misja wstawiennicza Niepokalanej w wizji z globem w dłoniach, przedstawiona symbolicznie powyżej dwóch serc, została Jej powierzona przez Syna pod krzyżem. To tam w osobie wiernego ucznia, Jana, bierze Ona w swą macierzyńską opiekę całą ludzkość: Oto syn Twój (J 19,26). Umierający Jezus włącza nas w tę samą macierzyńską relację, jakiej doświadczył z Jej strony za swego ziemskiego życia i doświadcza obecnie w niebieskiej chwale. Oba centralne motywy rewersu otacza wieniec z dwunastu gwiazd. W całej tradycji biblijnej gwiazda, szerzej motyw światła, symbolizuje Mesjasza. Sam Jezus mówi wprost o sobie: Ja jestem światłością świata (J 8, 12). Liczebnik dwanaście jest nawiązaniem do dwunastu pokoleń Izraela i następnie do dwunastu apostołów wyobrażających nowy lud Boży, Kościół. W dwunastu gwiazdach mamy połączenie dwóch motywów: Chrystusa w obrazie gwiazdy i Kościoła w obrazie liczby dwunastu pokoleń Izraela i dwunastu apostołów. Symbol będący połączeniem motywu gwiazdy i liczebnika dwanaście podkreśla nierozdzielną jedność Chrystusa z Kościołem. Istotę obrazu stanowi motyw gwiazdy, nie liczebnik dwanaście, dlatego dwanaście gwiazd wskazuje przede wszystkim na Chrystusa. Wieniec z gwiazd na rewersie Medalika należy postrzegać jako jedną wielką światłość, jako Chrystusa oświecającego całą ludzkość, jaśniejącego w swych członkach, czyli w ludzie Bożym.

3. Przesłanie Cudownego Medalika

Przesłanie Medalika rozwija się od awersu do rewersu, który zawarł w sobie podstawowe treści objawienia. Po nawiązaniu na awersie do walki z siłami zła, dzięki udzielonym łaskom i zapowiedzi ostatecznego nad nimi zwycięstwa (wąż pod stopami Niepokalanej), na rewersie mamy obraz doskonałej jedności Chrystusa z Kościołem (motyw gwiazd). Z mistycznego zjednoczenia Chrystusa z Kościołem centralna część rewersu uwypukla dwie prawdy: zjednoczenie Matki z Synem (motyw serc), z czego wyrasta misja Maryi względem powierzonego Jej opiece ludu Bożego (litera „M" z krzyżem na podstawie). Centralne miejsce na rewersie zostaje przypisane Chrystusowi i Kościołowi. Cały obraz rewersu i Medalika to wyobrażenie tajemnicy Mistycznego Ciała Chrystusa: jedność Chrystusa z Kościołem, w ramach czego podkreśla się szczególną pozycję i misję Matki Odkupiciela oraz naszej. W przesłaniu Cudownego Medalika, jak uczyni to ponad 130 lat później Sobór Watykański II, posłannictwo Niepokalanej jest przedstawione w kontekście tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Rewers Medalika stanowi kulminację całego objawienia w obrazie ostatecznej doskonałości Kościoła. Nienaruszona przez grzech doskonałość Niepokalanej, podkreślona w symbolice bieli (ubrana na biało i stojąca na białej półkuli), stanowi zapowiedź odzyskanej, ostatecznej doskonałości całej reszty odkupionych (symbolika złotego globu. W tym kontekście wstawiennicza modlitwa Maryi z wizji z globem w dłoniach, przedstawiona symbolicznie na rewersie, jawi się jako prośba o ostateczne wypełnienie się historii zbawienia. O to prosi autor Apokalipsy: Przyjdź, Panie Jezu (22, 20), o to modlili się pierwsi chrześcijanie: Niech przeminie ten świat... (Didache X, 6), i o to modli się stale cały Kościół w pierwszych trzech prośbach Ojcze nasz. Na obu stronach Medalika Najświętsza Panna jest przedstawiona jako Matka: w relacji do Syna Bożego i do nas. Maryja jako Matka Kościoła uczestniczy w obecnych zmaganiach odkupionej ludzkości (awers), której jest najznamienitszym przedstawicielem; mocą wysłużonych przez Chrystusa łask wspomaga ją w drodze do pełnego z Nim zjednoczenia (rewers). Naszą odpowiedzią na przesłanie objawienia powinno być włączenie się we wstawienniczą modlitwę Niepokalanej za odkupioną przez Jej Syna ludzkością, czyli zabieganie w łączności z Nią o zbawienie dusz.

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA

Stowarzyszenie powstało w roku 1905 na terenie polskiej Galicji, zatwierdzone przez Ojca św. Piusa X. Tenże papież w liście apostolskim z 8. lipca 1909 r. wyraził zgodę na rozwój stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM - ang.: Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa). Obecnie AMM istnieje na wszystkich kontynentach świata i skupia ponad 10 milionów członków. Po drugiej wojnie światowej stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych - zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r., z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure, wraz z solidarnościowym zrywem do wolności, śp. ks. prof. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy wskrzesił AMM jako ruch świeckich, pod nazwą Apostolat Maryjny. W krótkim czasie grupy Apostolatu Maryjnego powstały niemal we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. Liczba uroczyście przyjętych członków Apostolatu Maryjnego sięgała 8 tys. osób. Po 25 latach istnienia, po śmierci ks. Teofila Herrmanna (zmarł 9 września 2003 r. w opinii świętości), warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do jego korzeni. Został on włączony do ogólnoświatowej wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Apostolat Maryjny - Ks. mgr Maciej RESZEL,

 

                                                                                               strona główna


* * *

(C) Copyright 2010